Mediacje

Profesjonalne postępowania mediacyjne

Nasza Kancelaria specjalizuje się w prowadzeniu w pełni profesjonalnych postępowań mediacyjnych jako najkorzystniejszej i najbardziej efektywnej formie rozwiązywania wszelkiego rodzaju sporów, umożliwiającą ich skuteczne zażegnanie z korzyścią dla wszystkich zwaśnionych stron bez konieczności toczenia długotrwałych, wieloinstancyjnych procesów sądowych.

Mediacje Szczecin

Mediacja to rozmowa stron, w trakcie której dąży się do rozwiązania konfliktu i znalezienia porozumienia pomiędzy stronami sporu. Porozumienie mediacyjne wypracowane przez strony w obecności mediatora (neutralnej i bezstronnej osoby trzeciej) jest akceptowalne dla obu stron konfliktu.

Mediacja jest dobrowolnym i poufnym procesem porozumiewania się, stron będących w konflikcie, w obecności neutralnej i bezstronnej osoby (mediatora). Celem mediacji jest stworzenie - osobom będącym w konflikcie (stronom) - warunków, które sprzyjają porozumieniu.

Dobrowolność mediacji oznacza, że na każdym etapie mediacji można z niej zrezygnować.

Poufność mediacji oznacza, że mediator jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszystkiego co się dowiedział podczas mediacji od stron.

Neutralność mediatora oznacza, że mediator nie decyduje o czym strony będą rozmawiać, ani o tym jak spór powinien być rozwiązany. Mediator wspomaga strony, aby te samodzielnie rozwiązały zaistniały konflikt.

Bezstronność mediatora oznacza, że zadaniem mediatora jest stworzenie jednakowych możliwości stron w reprezentowaniu swoich potrzeb i punktów widzenia.

Mediacja stwarza stronom, w tym przedsiębiorcom, szansę na szybkie, tanie i ostateczne rozwiązanie ich sporu w formie polubownego porozumienia.

Mediacja może być prowadzona przed wniesieniem sprawy do sądu albo po wszczęciu postępowania - na podstawie postanowienia sądu. W każdym wypadku warunkiem prowadzenia mediacji jest zgoda stron.

Koszty mediacji ponoszą strony. Zazwyczaj strony ponoszą je po połowie, chyba że same ustalą inny sposób rozliczeń. W przypadku mediacji pozasądowych koszty mediacji ustalane są indywidualnie. W przypadku gdy dojdzie do zawarcia ugody przed rozpoczęciem rozprawy, strona otrzyma zwrot 100% opłaty sądowej, którą zapłaciła tytułem opłaty sądowej. W przypadku gdy do zawarcia ugody przed mediatorem dojdzie w późniejszym etapie procesu (po pierwszej rozprawie), strona otrzyma zwrot 75% opłaty sądowej.

Skontaktuj się z nami:

501 467 886