Kredyty frankowe

Unieważnienie umów kredytu hipotecznego

Kancelaria zajmuje się prowadzeniem spraw sądowych przeciwko bankom o unieważnienie lub odfrankowienie umów kredytu hipotecznego indeksowanego lub denominowanego do waluty obcej – CHF. Sprawy dotyczą umów kredytu hipotecznego, które naruszają interesy konsumentów i zawierają niedozwolone klauzule tzw. klauzule abuzywne.

Kredyty CHF Szczecin

Podstawę do dochodzenia roszczeń w tzw. sprawach frankowych stanowią przepisy Kodeksu cywilnego, prawa bankowego ale również wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz Sądu Najwyższego.

Klient zainteresowany analizą umowy kredytowej, przedstawia nam:

  1. 1) zawartą umowę kredytu hipotecznego,
  2. 2) regulamin, który zazwyczaj stanowi integralną część umowy kredytowej oraz zmiany do regulaminu,
  3. 3) zawarte aneksy do umowy kredytowej,
  4. 4) zawarte porozumienia do umowy kredytowej,
  5. 5) informacje/zawiadomienia dotyczące wysokości transz, daty ich wypłaty,
  6. 6) informacje/zawiadomienia na temat rat kredytu, w tym wysokości raty kapitałowej, raty odsetkowej oraz terminu ich płatności,
  7. 7) inną korespondencję z bankiem.

Na tej podstawie dokonujemy analizy sytuacji kredytobiorcy i po ich kompleksowej ocenie przedstawiamy stanowisko w sprawie zawartej przez Klienta umowy kredytu hipotecznego, wskazując kierunek dalszego postępowania oraz informując o zasadności powództwa przeciwko bankowi i szansach na pozytywne rozstrzygnięcie sprawy sądowej.

Prowadzimy analizę dokumentów przesłanych przez banki dotyczących propozycji zawarcia ugody i aneksu do umowy kredytu hipotecznego w związku z obecną sytuacją gospodarczą oraz kierunkiem linii orzeczniczej w tzw. sprawach frankowych. Przekazujemy Klientowi opinię czy propozycja jest korzystna dla Klienta w odniesieniu do oczekiwań Klienta dotyczących dalszego kontynuowania lub zakończenia obowiązywania umowy kredytu hipotecznego.

Uczestniczmy w mediacjach z bankami dotyczących zawarcia ugody w przypadku umowy kredytu hipotecznego denominowanego lub indeksowanego do waluty obcej.

Działamy na podstawie przygotowanej indywidualnej dla każdego Klienta oferty oraz umowy na prowadzenie sprawy w zakresie wiążącej Klienta umowy kredytu hipotecznego.

Gwarantujemy bezpośredni kontakt z Klientem, indywidualne podejście do sprawy Klienta, zapewniające realizację jego indywidualnych potrzeb, zdeterminowanych sytuacją, w jakiej znajduje się Klient. Wyjaśniamy wszystkie wątpliwości, przygotowujemy pisma przed oraz w trakcie postępowania sądowego, jak również czuwamy nad przebiegiem postępowania do czasu prawomocnego zakończenia sprawy.

Skontaktuj się z nami:

501 467 886